REGULAMIN STRZELNICY


REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY SPORTOWEJ
przy ul. Kalinowej 15 w Rudzie Śląskiej


Rozdział I. Warunki korzystania ze strzelnicy.

1. Prowadzący strzelanie:
a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
b) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu, wydaje komendy podczas strzelań, których charakter jest bezwzględny i niedyskusyjny oraz których ignorowanie skutkuje wydaleniem z terenu strzelnicy,
c) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane: imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń, oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
d) w przypadku wątpliwości, co do możliwości psychofizycznych, stanu trzeźwości użytkownika lub zachowań mogących zagrozić bezpieczeństwu, może usunąć użytkownika ze stanowiska strzeleckiego a w razie obstrukcji wezwać funkcjonariuszy policji lub ochronę.
2. Na strzelnicy zabrania się:
a) osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
b) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez ich wiedzy i zgody,
c) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających i psychotropowych oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,
d) użyczania/udostępniania prywatnej broni osobom nie posiadającym pozwolenia na broń.
3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
regulamin strzelnicy, plan strzelnicy z oznaczeniem: stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, miejsca instalacji telefonu, wykaz sygnałów alarmowych, informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej oraz gaśnice i oznaczenia drug ewakuacyjnych.
4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki lub korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II
. Sposób obchodzenia się z bronią.
1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach lecz bez podpiętych magazynków lub amunicji w bębnie (za wyjątkiem kierownika strzelnicy, instruktorów i prowadzących strzelanie odpowiadających za bezpieczeństwo i posiadających ważną umowę wolontariatu w zakresie ww. czynności – którzy noszą broń załadowaną w kaburach zapewniających kontrolę i przylegających do ciała).
2.
Podczas strzelań na stanowisku zabrania się odkładania naładowanej broni lub chowania jej do kabury.
3.
Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów lub konspekt treningu zatwierdzony przez kierownika strzelnicy prowadzonego przez uprawnionego instruktora.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
8. Dopuszcza się strzelania:
– z broni pneumatycznej na dystansie 10 m,
– z pistoletów bocznego zapłonu na dystansie 15m i 25m,
– z pistoletów centralnego zapłonu na dystansie 25 m,
– karabinów bocznego i centralnego zapłonu na dystansie 25 m i 50 m,
– strzelb gładkolufowych z naboju typu breneka na dystansie 50 m,
– do celów utwardzonych (np. gongi, popery) na dystansie 50 m,
(dopuszcza się strzelania na innych dystansach za zgodą lub na polecenie prowadzącego strzelanie).
Powyższe ograniczenia nie dotyczą zawodów, których przebieg reguluje regulamin zawodów oraz szkoleń których przebieg musi być każdorazowo zgłoszony i zatwierdzony przez kierownika strzelnicy w formie pisemnego konspektu.
9. Niedozwolonym jest:
strzelanie z amunicji o energii kinetycznej powyżej 2000 J.
– strzelanie „po skosie” torów strzeleckich (w tym np. z pozycji leżącej do celów zawieszonych lub stojącej do celów leżących oraz do celów na torach sąsiednich),
– wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych i regulacyjnych broni bez zgody prowadzącego strzelanie (zaś za zgodą, wyłącznie w wyznaczonym miejscu i zakresie),
– prowadzenie tzw. strzelań dynamicznych chyba, że inaczej stanowi regulamin zawodów lub zatwierdzony przez kierownika strzelnicy konspekt szkolenia.

Rozdział III. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy.
1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie oraz kierownika strzelnicy (lub innych osób przez niego wskazanych).
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy a w razie oporu wezwać Policję lub ochronę.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.