REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN KLUBU STRZELECKIEGO „GRUPA WAWELBERG”
LIGI OBRONY KRAJU w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Klub nosi nazwę: KLUB STRZELECKI LOK „GRUPA WAWELBERG” w RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
§ 2. Klub działa na terenie województwa śląskiego.
§ 3. Klub ma siedzibę przy ulicy Kalinowej 15 w Rudzie Ślaskiej.
§ 4. Klub jest dysponentem strzelnicy kulowej i śrutowej pod ww. adresem.
§ 5. Klub posiada broń przechowywaną w magazynie broni zabezpieczonym zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod ww. adresem.
§ 6. Klub działa na podstawie statutu LOK oraz niniejszego regulaminu.
§ 7. Klub nie posiada własnej osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Ligi Obrony Kraju.
§ 8. Klub jest organizacją mającą na celu rozwój i promocję strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, kolekcjonerstwa broni oraz wiedzy z zakresu szeroko pojętej obronności.

Rozdział II. Cele, zadania i zakres działalności klubu.

§ 9. Celami Klubu są:
a. Wszechstronne propagowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, kolekcjonerstwa broni oraz wiedzy z zakresu szeroko pojętej obronności,
b. Promowanie działalności Ligi Obrony Kraju,
c. Współpraca z innymi kołami, klubami i stowarzyszeniami zajmującymi się szeroko pojętą dziedziną strzelectwa, obronności i bezpieczeństwa,
d. Stwarzanie warunków ułatwiających członkom Klubu uprawianie strzelectwa sportowego,
e. Organizowanie zawodów, szkoleń, imprez i wystaw,
f. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny oraz potrzeb wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

§ 10. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej i promocyjnej w zakresie strzelectwa, bronioznastwa i bezpieczeństwa,
b. Organizowanie i prowadzenie sportowych i kolekcjonerskich sekcji strzeleckich,
c. Organizację szkoleń, imprez i zawodów, a w szczególności kursów na patent strzelecki, prowadzącego strzelanie, kursów instruktorskich, zawodów we wszystkich rodzajach broni potrzebnych do przedłużania licencji zawodniczej na rok następny,
d. Kształcenie młodzieży szkolnej w zakresie strzelectwa i bezpieczeństwa,
d. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa w zakresie broni palnej centralnego i bocznego zapłonu, broni palnej gładkolufowej (strzelba) oraz broni pneumatycznej.

Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 11. Członkami klubu mogą być:
a. Osoby pełnoletnie, niekarane za przestępstwa umyślne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 14-18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie.
b. Członkostwo nabywa się na skutek uchwały Zarządu Klubu na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

§ 12. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
a. Udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu.
b. Udziału w imprezach, zawodach i szkoleniach.
c. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.
d. Członkowie zwyczajni posiadający opłaconą składkę oraz uregulowane zobowiązania niefinansowe wobec klubu (których wymiar określa Zarząd Klubu w formie uchwały) mają prawo do:
– zwolnienia z części opłat startowych we wszelkich zawodach organizowanych przez Klub, przy czym mają obowiązek opłacenia kosztów ewentualnych posiłków, zakwaterowania i innych kosztów,
– korzystania z amunicji klubowej po obniżonych cenach,
– korzystania z broni będącej własnością Klubu podczas zawodów i treningów,
– bezpłatnego korzystania z torów strzeleckich (w wymiarze określonym przez Zarząd Klubu)
(Zasady uczestnictwa i wysokość opłat są ustalane przez Zarząd Klubu).

§ 13. Obowiązki członków Klubu.

Członkowie klubu zobowiązani są do:
a. Przestrzegania prawa, niniejszego regulaminu oraz Statutu Ligi Obrony Kraju.
b. Opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości i terminie zgodnym z uchwałą Zarządu Klubu. (Członkowie Klubu w uzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie obowiązku opłacania przez nich składek członkowskich lub uregulowanie jej w dwóch ratach).
c. Zaangażowania w bieżącą działalność klubu w tym w organizację imprez, zawodów, promocję, dbałość o stan wizualny i techniczny strzelnicy oraz broni.
(W uzasadnionych przypadkach członkowie Klubu mogą zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie zobowiązań).
d. Wspierania w działaniach popularyzatorskich, dbania o wizerunek Klubu w środowisku strzeleckim i wśród osób potencjalnie zainteresowanych działalnością Klubu.
e. Reprezentowania Klubu w zawodach lokalnych, wojewódzkich i krajowych indywidualnie i drużynowo.

Rozdział IV. Ustanie członkostwa w Klubie.

§ 14. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie § 32 Statutu Ligi Obrony Kraju, a w szczególności na skutek: nieopłacania składek, uporczywego zaniedbywania obowiązków opisanych w § 13 ust. c,d,e, działania na szkodę klubu lub jego wizerunku oraz nieprzestrzegania regulaminu strzelnicy.

Rozdział V. Władze Klubu

§ 16. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
Władze Klubu działają w ramach prawa i statutu Ligii Obrony Kraju.

Rozdział VI. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej.

§ 21. Majątek Klubu

Majątek Klubu powstaje z:
a. Składek członkowskich, darowizn, spadków, wpływów z organizacji zawodów, szkoleń, itp.
b. Dotacji władz samorządowych, państwowych oraz sponsorów Klubu.
c. Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością Stowarzyszenia LOK jak również dotacje przyznawane przez wyższe władze Stowarzyszenia LOK może być wykorzystany wyłącznie w działalności Klubu według zasad określonych w Statucie.
d. Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu nie pochodzący z dotacji przyznanych przez władze Stowarzyszenia LOK jest użytkowany wyłącznie przez Klub. Przekazanie tego majątku innym jednostkom LOK może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.
e. Fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące ze składek członków Klubu lub darowizn działalności własnej, pozostają w wyłącznej dyspozycji Klubu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§ 22. Regulacje prawne i organizacyjne nie wymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem Klubu, kompetencjami i odpowiedzialnością Zarządu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut LOK oraz Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 23. Regulamin w obecnym brzmieniu został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Klubu.