REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN KLUBU STRZELECKIEGO LEGION SILESIA
LIGI OBRONY KRAJU w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Klub nosi nazwę: KLUB STRZELECKI LEGION SILESIA w RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
§ 2. Klub działa na terenie województwa śląskiego.
§ 3. Klub ma siedzibę przy ulicy Kalinowej 15 w Rudzie Śląskiej.
§ 4. Klub jest dysponentem strzelnicy kulowej i śrutowej pod ww. adresem.
§ 5. Klub posiada broń przechowywaną w magazynie broni zabezpieczonym zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod ww. adresem.
§ 6. Klub działa na podstawie statutu Ligii Obrony Kraju oraz niniejszego regulaminu.
§ 7. Klub nie posiada własnej osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Ligi Obrony Kraju.
§ 8. Klub jest organizacją mającą na celu rozwój i promocję strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, kolekcjonerstwa broni oraz wiedzy z zakresu szeroko pojętej obronności i bezpieczeństwa.

Rozdział II. Cele, zadania i zakres działalności klubu.

§ 9. Celami Klubu są:
a. Wszechstronne propagowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, kolekcjonerstwa broni oraz wiedzy z zakresu szeroko pojętej obronności i bezpieczeństwa.
b. Promowanie działalności Ligi Obrony Kraju.
c. Współpraca z innymi kołami, klubami, stowarzyszeniami i formacjami zajmującymi się szeroko pojętą dziedziną strzelectwa, obronności i bezpieczeństwa.
d. Stwarzanie warunków ułatwiających członkom Klubu uprawianie strzelectwa sportowego.
e. Organizowanie zawodów, szkoleń, imprez i wystaw.
f. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz potrzeb wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

§ 10. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej i promocyjnej w zakresie strzelectwa, bronioznastwa, obronności i bezpieczeństwa.
b. Organizowanie i prowadzenie sportowych i kolekcjonerskich sekcji strzeleckich.
c. Organizację szkoleń, imprez, pikników i zawodów, a w szczególności kursów na patent strzelecki, prowadzącego strzelanie, kursów instruktorskich, zawodów we wszystkich rodzajach broni potrzebnych do przedłużania licencji zawodniczej na rok następny.
d. Kształcenie młodzieży szkolnej oraz mieszkańców regionu a w szczególności Rudy Śląskiej w zakresie strzelectwa i bezpieczeństwa.
e. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa w zakresie broni palnej centralnego i bocznego zapłonu, broni palnej gładkolufowej (strzelba) oraz broni pneumatycznej.
f. Współpracę z organami rządowymi i samorządowymi oraz formacjami zbrojnymi podległymi MON i MSWiA.

Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 11. Członkami klubu mogą być:
a. Osoby pełnoletnie, niekarane za przestępstwa umyślne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 14-18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie.
b. Członkostwo nabywa się na skutek uchwały Zarządu Klubu na podstawie złożonej pisemnej deklaracji, z zastrzeżeniem, iż Zarząd może poprzedzić wydanie uchwały trzymiesięcznym okresem kandydackim, mającym na celu określenie, przydatności i cech osobowościowych kandydata, zważywszy na dostęp do broni palnej.

§ 12. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
a. Udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu.
b. Udziału w imprezach, zawodach i szkoleniach.
c. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.
d. Członkowie zwyczajni posiadający opłaconą składkę oraz uregulowane zobowiązania niefinansowe wobec klubu (przez co należy rozumieć przepracowanie nie mniej niż pięciu godzin miesięcznie na rzecz klubu) mają prawo do:
– zwolnienia z części lub całości opłat startowych we wszelkich zawodach organizowanych przez Klub, przy czym mają obowiązek opłacenia kosztów ewentualnych posiłków, zakwaterowania i innych kosztów,
– korzystania z amunicji klubowej po obniżonych cenach,
– korzystania z broni będącej własnością Klubu podczas zawodów i treningów,
– korzystania z torów strzeleckich po obniżonych cenach/bądź nieodpłatnie, również poza wyznaczonymi godzinami pracy strzelnicy.
(Zasady uczestnictwa i wysokość opłat są ustalane przez Zarząd Klubu).

§ 13. Obowiązki członków Klubu.

Członkowie klubu zobowiązani są do:
a. Przestrzegania prawa, niniejszego Regulaminu oraz Statutu Ligi Obrony Kraju.
b. Opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości i terminie zgodnym z uchwałą Zarządu Klubu. (Członkowie Klubu w uzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie obowiązku opłacania przez nich składek członkowskich lub uregulowanie jej w dwóch ratach).
c. Zaangażowania w bieżącą działalność klubu w tym w organizację imprez, zawodów, promocję, dbałość o stan wizualny i techniczny strzelnicy oraz broni.
(W uzasadnionych przypadkach członkowie Klubu mogą zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie zobowiązań).
d. Wspierania w działaniach popularyzatorskich, dbania o wizerunek Klubu w środowisku strzeleckim i wśród osób potencjalnie zainteresowanych działalnością Klubu.
e. Reprezentowania Klubu w zawodach lokalnych, wojewódzkich i krajowych indywidualnie i drużynowo.

Rozdział IV. Ustanie członkostwa w Klubie.

§ 14. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie § 32 Statutu Ligi Obrony Kraju, a w szczególności na skutek: nieopłacania składek, uporczywego zaniedbywania obowiązków opisanych w § 13 ust. c,d,e, działania na szkodę Klubu lub jego wizerunku oraz nieprzestrzegania regulaminu strzelnicy.

Rozdział V. Władze Klubu.

§ 16. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków.
b. Zarząd.
c. Komisja Rewizyjna.
Władze Klubu działają w ramach prawa i statutu Ligii Obrony Kraju.

Rozdział V. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej.

§ 21. Majątek Klubu.

Majątek Klubu powstaje z:
a. Składek członkowskich, darowizn, spadków, wpływów z organizacji zawodów, szkoleń, itp.
b. Dotacji władz samorządowych, państwowych oraz sponsorów Klubu.
c. Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością Ligii Obrony Kraju, jak również dotacje przyznawane przez wyższe władze Stowarzyszenia , mogą być wykorzystany wyłącznie w działalności Klubu według zasad określonych w Statucie.
d. Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu nie pochodzący z dotacji przyznanych przez władze Stowarzyszenia jest użytkowany wyłącznie przez Klub oraz zgodnie ze Statutem Ligii Obrony Kraju stanowi wyłączną własność Klubu. Przekazanie tego majątku innym jednostkom Ligii Obrony Kraju może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.
e. Fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące ze składek członków Klubu lub darowizn działalności własnej, pozostają w wyłącznej dyspozycji Klubu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 22. Regulacje prawne i organizacyjne nie wymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem Klubu, kompetencjami i odpowiedzialnością Zarządu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut Ligii Obrony Kraju oraz Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 23. Regulamin w obecnym brzmieniu został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 18 grudnia 2022 roku.