LOK

jest stowarzyszeniem powstałym w okresie PRL jako organizacja paramilitarna mająca na celu umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównymi obszarami działania LOK są strzelectwo, płetwonurkowanie, żeglarstwo i krótkofalarstwo.
Powojenny rodowód LOK wywodzi z powstałej w 1950 roku Ligi Przyjaciół Żołnierza, której działalność przejęła w 1962 roku.
Liga Obrony Kraju współpracuje z:

 • Ministerstwem Obrony Narodowej
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Ministerstwem Sportu i Turystyki
 • Organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego
 • Jednostkami Wojskowymi
 • Kuratoriami Oświaty
 • Organizacjami społecznymi (działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa)
 • Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego
 • Polskim Związkiem Krótkofalowców
 • Polskim Związkiem Radioorientacji Sportowej
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego